با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر يک هزار وون کره = 9796 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر يک هزار وون کره = 9813 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر يک هزار وون کره = 9813 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر يک هزار وون کره = 9733 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر يک هزار وون کره = 9733 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر يک هزار وون کره = 9688 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر يک هزار وون کره = 9696 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر يک هزار وون کره = 9693 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر يک هزار وون کره = 9772 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر يک هزار وون کره = 9772 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر يک هزار وون کره = 9746 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر يک هزار وون کره = 9746 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر يک هزار وون کره = 9722 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر يک هزار وون کره = 9688 ريال
تبليغات