با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر دلار استراليا = 11323 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر دلار استراليا = 11367 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر دلار استراليا = 11367 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر دلار استراليا = 11234 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر دلار استراليا = 11234 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر دلار استراليا = 11151 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر دلار استراليا = 11186 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر دلار استراليا = 11193 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر دلار استراليا = 11278 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر دلار استراليا = 11278 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر دلار استراليا = 11259 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر دلار استراليا = 11259 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر دلار استراليا = 11252 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر دلار استراليا = 11178 ريال
تبليغات