با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر دينار بحرين = 28075 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر دينار بحرين = 28175 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر دينار بحرين = 28175 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر دينار بحرين = 28173 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر دينار بحرين = 28173 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر دينار بحرين = 28179 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر دينار بحرين = 28147 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر دينار بحرين = 28102 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر دينار بحرين = 28063 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر دينار بحرين = 28063 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر دينار بحرين = 28008 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر دينار بحرين = 28008 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر دينار بحرين = 28014 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر دينار بحرين = 28022 ريال
تبليغات