با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر دلار کانادا = 10836 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر دلار کانادا = 10877 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر دلار کانادا = 10877 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر دلار کانادا = 10875 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر دلار کانادا = 10875 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر دلار کانادا = 10848 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر دلار کانادا = 10870 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر دلار کانادا = 10851 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر دلار کانادا = 10863 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر دلار کانادا = 10863 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر دلار کانادا = 10903 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر دلار کانادا = 10903 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر دلار کانادا = 10872 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر دلار کانادا = 10842 ريال
تبليغات