با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر فرانک سوئيس = 12424 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر فرانک سوئيس = 12505 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر فرانک سوئيس = 12505 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر فرانک سوئيس = 12191 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر فرانک سوئيس = 12191 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر فرانک سوئيس = 12081 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر فرانک سوئيس = 11985 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر فرانک سوئيس = 12045 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر فرانک سوئيس = 12058 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر فرانک سوئيس = 12058 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر فرانک سوئيس = 12029 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر فرانک سوئيس = 12029 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر فرانک سوئيس = 12006 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر فرانک سوئيس = 11944 ريال
تبليغات