با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر يوان چين = 1633 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر يوان چين = 1636 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر يوان چين = 1636 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر يوان چين = 1638 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر يوان چين = 1638 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر يوان چين = 1637 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر يوان چين = 1633 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر يوان چين = 1631 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر يوان چين = 1630 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر يوان چين = 1630 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر يوان چين = 1624 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر يوان چين = 1624 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر يوان چين = 1624 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر يوان چين = 1624 ريال
تبليغات