با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر يورو = 15121 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر يورو = 15214 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر يورو = 15214 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر يورو = 15030 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر يورو = 15030 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر يورو = 14932 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر يورو = 14915 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر يورو = 14919 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر يورو = 14977 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر يورو = 14977 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر يورو = 15096 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر يورو = 15096 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر يورو = 15074 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر يورو = 14972 ريال
تبليغات