با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر پوند انگلستان = 17441 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر پوند انگلستان = 17534 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر پوند انگلستان = 17534 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر پوند انگلستان = 17326 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر پوند انگلستان = 17326 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر پوند انگلستان = 17180 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر پوند انگلستان = 17097 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر پوند انگلستان = 17174 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر پوند انگلستان = 17172 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر پوند انگلستان = 17172 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر پوند انگلستان = 17081 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر پوند انگلستان = 17081 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر پوند انگلستان = 17181 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر پوند انگلستان = 17111 ريال
تبليغات