با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر دلار هنگ کنگ = 1361 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر دلار هنگ کنگ = 1366 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر دلار هنگ کنگ = 1366 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر دلار هنگ کنگ = 1365 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر دلار هنگ کنگ = 1365 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر دلار هنگ کنگ = 1366 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر دلار هنگ کنگ = 1365 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر دلار هنگ کنگ = 1363 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر دلار هنگ کنگ = 1361 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر دلار هنگ کنگ = 1361 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر دلار هنگ کنگ = 1359 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر دلار هنگ کنگ = 1359 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر دلار هنگ کنگ = 1359 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر دلار هنگ کنگ = 1359 ريال
تبليغات