با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر دينار کويت = 38447 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر دينار کويت = 38517 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر دينار کويت = 38517 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر دينار کويت = 38470 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر دينار کويت = 38470 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر دينار کويت = 38475 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر دينار کويت = 38451 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر دينار کويت = 38313 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر دينار کويت = 38334 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر دينار کويت = 38334 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر دينار کويت = 38344 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر دينار کويت = 38344 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر دينار کويت = 38318 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر دينار کويت = 38224 ريال
تبليغات