با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر رينگيت مالزي = 3509 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر رينگيت مالزي = 3509 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر رينگيت مالزي = 3509 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر رينگيت مالزي = 3491 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر رينگيت مالزي = 3491 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر رينگيت مالزي = 3471 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر رينگيت مالزي = 3475 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر رينگيت مالزي = 3480 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر رينگيت مالزي = 3513 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر رينگيت مالزي = 3513 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر رينگيت مالزي = 3493 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر رينگيت مالزي = 3493 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر رينگيت مالزي = 3482 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر رينگيت مالزي = 3471 ريال
تبليغات