با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر کرون نروژ = 1948 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر کرون نروژ = 1956 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر کرون نروژ = 1956 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر کرون نروژ = 1924 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر کرون نروژ = 1924 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر کرون نروژ = 1903 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر کرون نروژ = 1897 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر کرون نروژ = 1903 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر کرون نروژ = 1906 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر کرون نروژ = 1906 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر کرون نروژ = 1915 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر کرون نروژ = 1915 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر کرون نروژ = 1902 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر کرون نروژ = 1900 ريال
تبليغات