با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر ريال عمان = 27488 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر ريال عمان = 27587 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر ريال عمان = 27587 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر ريال عمان = 27589 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر ريال عمان = 27589 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر ريال عمان = 27591 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر ريال عمان = 27560 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر ريال عمان = 27521 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر ريال عمان = 27481 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر ريال عمان = 27481 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر ريال عمان = 27423 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر ريال عمان = 27423 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر ريال عمان = 27428 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر ريال عمان = 27442 ريال
تبليغات