با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر ريال قطر = 2907 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر ريال قطر = 2917 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر ريال قطر = 2917 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر ريال قطر = 2917 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر ريال قطر = 2917 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر ريال قطر = 2917 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر ريال قطر = 2914 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر ريال قطر = 2910 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر ريال قطر = 2906 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر ريال قطر = 2906 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر ريال قطر = 2900 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر ريال قطر = 2900 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر ريال قطر = 2900 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر ريال قطر = 2902 ريال
تبليغات