با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر روبل روسيه = 378 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر روبل روسيه = 377 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر روبل روسيه = 377 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر روبل روسيه = 375 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر روبل روسيه = 375 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر روبل روسيه = 375 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر روبل روسيه = 373 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر روبل روسيه = 377 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر روبل روسيه = 377 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر روبل روسيه = 377 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر روبل روسيه = 377 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر روبل روسيه = 377 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر روبل روسيه = 376 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر روبل روسيه = 376 ريال
تبليغات