با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر ريال عربستان سعودي = 2823 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر ريال عربستان سعودي = 2833 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر ريال عربستان سعودي = 2833 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر ريال عربستان سعودي = 2833 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر ريال عربستان سعودي = 2833 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر ريال عربستان سعودي = 2833 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر ريال عربستان سعودي = 2830 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر ريال عربستان سعودي = 2826 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر ريال عربستان سعودي = 2822 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر ريال عربستان سعودي = 2822 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر ريال عربستان سعودي = 2816 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر ريال عربستان سعودي = 2816 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر ريال عربستان سعودي = 2816 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر ريال عربستان سعودي = 2818 ريال
تبليغات