با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر کرون سوئد = 1700 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر کرون سوئد = 1709 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر کرون سوئد = 1709 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر کرون سوئد = 1687 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر کرون سوئد = 1687 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر کرون سوئد = 1670 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر کرون سوئد = 1667 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر کرون سوئد = 1671 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر کرون سوئد = 1676 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر کرون سوئد = 1676 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر کرون سوئد = 1684 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر کرون سوئد = 1684 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر کرون سوئد = 1677 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر کرون سوئد = 1667 ريال
تبليغات