با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر دلار سنگاپور = 8580 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر دلار سنگاپور = 8593 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر دلار سنگاپور = 8593 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر دلار سنگاپور = 8540 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر دلار سنگاپور = 8540 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر دلار سنگاپور = 8509 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر دلار سنگاپور = 8507 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر دلار سنگاپور = 8513 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر دلار سنگاپور = 8540 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر دلار سنگاپور = 8540 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر دلار سنگاپور = 8534 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر دلار سنگاپور = 8534 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر دلار سنگاپور = 8509 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر دلار سنگاپور = 8455 ريال
تبليغات