با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر لير ترکيه = 6591 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر لير ترکيه = 6627 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر لير ترکيه = 6627 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر لير ترکيه = 6627 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر لير ترکيه = 6627 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر لير ترکيه = 6635 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر لير ترکيه = 6618 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر لير ترکيه = 6649 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر لير ترکيه = 6671 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر لير ترکيه = 6671 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر لير ترکيه = 6716 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر لير ترکيه = 6716 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر لير ترکيه = 6670 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر لير ترکيه = 6640 ريال
تبليغات