با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر دلار آمريکا = 10583 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر دلار آمريکا = 10622 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر دلار آمريکا = 10622 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر دلار آمريکا = 10622 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر دلار آمريکا = 10622 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر دلار آمريکا = 10623 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر دلار آمريکا = 10611 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر دلار آمريکا = 10596 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر دلار آمريکا = 10581 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر دلار آمريکا = 10581 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر دلار آمريکا = 10560 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر دلار آمريکا = 10560 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر دلار آمريکا = 10561 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر دلار آمريکا = 10565 ريال
تبليغات