با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :


تاريخ : 1390/3/9 : هر راند آفريقاي جنوبي = 1529 ريال
تاريخ : 1390/3/8 : هر راند آفريقاي جنوبي = 1533 ريال
تاريخ : 1390/3/7 : هر راند آفريقاي جنوبي = 1533 ريال
تاريخ : 1390/3/6 : هر راند آفريقاي جنوبي = 1514 ريال
تاريخ : 1390/3/5 : هر راند آفريقاي جنوبي = 1514 ريال
تاريخ : 1390/3/4 : هر راند آفريقاي جنوبي = 1516 ريال
تاريخ : 1390/3/3 : هر راند آفريقاي جنوبي = 1515 ريال
تاريخ : 1390/3/2 : هر راند آفريقاي جنوبي = 1529 ريال
تاريخ : 1390/3/1 : هر راند آفريقاي جنوبي = 1530 ريال
تاريخ : 1390/2/31 : هر راند آفريقاي جنوبي = 1530 ريال
تاريخ : 1390/2/30 : هر راند آفريقاي جنوبي = 1534 ريال
تاريخ : 1390/2/29 : هر راند آفريقاي جنوبي = 1534 ريال
تاريخ : 1390/2/28 : هر راند آفريقاي جنوبي = 1522 ريال
تاريخ : 1390/2/27 : هر راند آفريقاي جنوبي = 1511 ريال
تبليغات