با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي کارت

Bank Refah

کارت خانواده عبارت است از یک یا چند کارت مغناطیسی که به یک حساب رفاه کارت متصل بوده و صاحب حساب می تواند ضمن تعیین تعداد کارت درخواستی برای اعضای خانواده، نسبت به مشخص نمودن خدمات مورد نظر اعم از تعیین سقف مبلغ برداشت، امکان مشاهده یا عدم مشاهده موجودی حساب و امکان مشاهده یا عدم مشاهده صورتحساب کوتاه برای دارندگان هر یک از کارتها اقدام نمایند. کارت خانواده برای مشتریانی که داری رفاه کارت بوده و یا درخواست افتتاح رفاه کارت نموده اند، صادر می‌گردد و قابلیت برداشت نقدی و یا خرید از فروشگها را دارد.


تبليغات