با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي کارت

Bank Refah
رفاه کارت  مخصوص  بازنشستگانی می باشد که  از سیستم کارت  پرداخت بانک رفاه حقوق خود را دریافت می نمایند. مزایای آن همانند رفاه کارت بوده و وجه تمایز آن صرفا" شکل ظاهری کارت میباشد که به منظور احترام به این قشر از افراد جامعه طراحی شده است.

تبليغات