با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

براي استفاده از خدمات شارژ اينترنتي سيمکارتهاي اعتباري لطفا يکي از بانک هاي سرويس دهنده زير را انتخاب کنيد.
تبليغات