با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

پيوند به وب سايت هاي بانک ها و موسسات مالي
ليست به ترتيب نام بانک ها و موسسات ايجاد شده است.
وب سايت بانک ها
وب سايت موسسات مالي و اعتباري
تبليغات