با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Parsian
● فريدون توده فلاح (معاون طرح و برنامه)
● زهرا نعيميان (معاون مالي)
● عبدالحميـد منصــوري (معاون فناوري اطلاعات)
● محمد حسن مهاجري تهراني (معاون امور بين الملل)
● علي دهقان منشادي (معاون اجرايي)
● نادر خواجه حق وردي (معاون اعتباري)

صفحات مرتبط با بانک پارسيان در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاريخچه بانک
● اعضاي هيت مديره
● ساختار سازماني
● خط مشی بانک
● شرکت های وابسته به بانک
تبليغات