با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Keshavarzi
چشم انداز بانك كشاورزي
بانك كشاورزي بانك تخصصي برتر منطقه ، پيشرو در نوآوري و بكارگيري فناوري هاي نوين در صنعت بانكداري و خدمات مالي است. انشاءالله

بيانيه ماموريت بانك كشاورزي
ماموريت ما خلق خدمات بانكي متمايز به صورت پايدار براي تامين نياز و افزايش بهره وري مشتريان و به ويژه سازمان ها، بنگاه هاي اقتصادي و افراد فعال در بخش كشاورزي و صنايع وابسته و مرتبط به آن است.

ارزش هاي اساسي كه به آن مي انديشيم
 كرامت مشتريان به عنوان ذينفعان اصلي بانك
 عزت كاركنان به عنوان بانكداران حرفه اي بانشاط و با انگيزه
 بكارگيري فناوري هاي نوين در جهت ارائه خدمات متمايز
 پايبندي به نظام بانكداري مبتني بر مباني اسلامي و شرعي
 سازمان دانايي محور و مبتني بر مديريت دانش
 اعتبار علمي و تخصصي در حوزه كشاورزي
 اعتبار در عرصه بين المللي 

صفحات مرتبط با بانک کشاورزي در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● معرفي بانک
● چارت سازمانی
● اساسنامه
● منشور اخلاقی
● موزه بانک کشاورزي
تبليغات