با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Moassese Etebari Askariyeh
●آقاي سيدامين جوادي    مدير عامل و رئيس هيات مديره
●آقاي محمدرضا مروجي     نائب رئيس هيات مديره
●آقاي سيدمرتضي بكاء     عضو هيات مديره
●آقاي غلامعلي طاهري     عضو هيئت مديره
●آقاي عبدالكريم جوادي     منشي هيات مديره
●آقاي مهدي ابهري     عضو علي البدل هيات مديره
●آقاي سيدرضا تقي زاده     عضو علي البدل هيات مديره


صفحات مرتبط با موسسه مالي اعتباري عسکریه در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاریخچه
● منشور اخلاقی
تبليغات