با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Moassese Etebari Mola Al Movahedin
موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین با هدف ترویج، تحکیم و مشارکت، همکاری و تعاون عمومی در راستای تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با اولویت تأمین نیازهای مالی و اعتباری اعضاء و تحت لوای قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوز لازم از وزارت تعاون درسال 1377 فعالیت خود را آغاز کرد.

موضوع فعالیت:
● افتتاح حساب سپرده های مختلف برای اعضاء
● اعطای تسهیلات به اعضاء با رعایت مقررات موضوعه و آیین نامه ها در چارچوب عقود اسلامی
● توجه به جامعه و انجام امور عام المنفعه و کمک به فقر زدایی از طریق کار آفرینی و ایجاد سرمایه گذاریهای کوچک
● انجام سایر خدمات اعتباری و مالی برای اعضاء در حدود امکانات و شرایط

حوزه فعالیت :
سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران
     خدمات مالی و اعتباری برای اعضاء تعاونی
● تسهیلات بدون سود ( قرض الحسنه )
● تسهیلات خرید خودرو ( فروش اقساطی )
● تسهیلات راه اندازی کسب و کار ( فروش اقساطی ـ مضاربه )
● تسهیلات برای سرمایه گذاریهای کوچک تولیدی ( مشارکت ـ فروش اقساطی )
● تسهیلات تعمیرات مسکن و لوازم خانگی برای اعضاء ( جعاله )

تبليغات