با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Maskan
صفحه اول > معرفي بانک ها و موسسات مالي > بانک مسکن >
معرفی شركت سرمايه گذاري ساختماني بانكهاي ايران
يكي از شركتهايي كه در تشكيل بانك مسكن نقش داشته است شركت سرمايه گذاري ساختماني بانكهاي ايران بوده است كه در ذيل به طور مختصر به تاريخچه آن پرداخته مي شود.

« شركت سرمايه گذاري ساختماني بانكهاي ايران درمردادماه سال 1355با سرمايه 15ميلياردريال با مساعدت بانك مركزي ايران و مشاركت 28 بانك و سرمايه گذاري بخش خصوصي تأسيس شد و  بالغ بر 97 درصد سهام آن متعلق به ساير بانكها بود. هدف از تأسيس اين شركت (طبق ماده 3 اساسنامه) كمك به ايجاد و تأسيس واحدهاي ساختماني ، اعم ازمسكوني و تجاري بود. طبق ماده 4 اساسنامه، شركت به منظور نيل به اهداف خود مي بايست به عمليات زيرمبادرت ورزد:

- ايجاد تسهيلات مالي مورد نياز واحدهاي ساختماني ازطريق پيش خريد واحدها

- تشويق سرمايه گذاري در زمينه اجراي طرحهاي مذكور طبق آئين نامه مصوب هيئت مديره

- دريافت هرگونه وام و اعتبار از منابع داخلي و خارجي

- فروش واحدهاي مسكوني به خريداران (بصورت نقدي يا اقساطي) و واحدهاي تجاري به طورنقدي

- مشاركت در ايجاد شركتهاي جديد توليدكننده مصالح ساختماني و مساعدت به توسعه وگسترش شركتهاي موجود از طريق خريد سهام شركتهاي مذكور

كاركنان اين شركت 53 نفر بوده است كه از اين تعداد40 نفر كارمند و13نفر خدمتگزار و راننده و نامه رسان بودند. توزيع كاركنان شركت برحسب مدرك تحصيلي نشان مي دهدكه 3 نفرداراي مدرك تحصيلي دكترا، 8 نفر فوق ليسانس،12نفرليسانس،3 نفر فوق ديپلم، 12نفر ديپلم،3 نفرسيكل اول متوسطه و12نفرحدود ششم ابتدائي بوده اند.  به استناد دفاتر و حسابهاي شركت تاپايان آذرماه 1358 از 15 ميليارد ريال سرمايه شركت درحدود 3.4 ميليارد ريال آن در طرحهاي ساختماني سرمايه گذاري شده بود و از بقيه سرمايه مبلغ 11.4ميليارد ريال بصورت سپرده ثابت نزد بانكها و1.2ميليارد ريال آن بصورت اوراق قرضه نگهداري مي شد. شركت اعتباراتي جهت پيش خريد و يا تعهد خريد واحدهاي مسكوني پرداخت نموده بود از جمله آن وامهائي بوده است كه بشرح جدول شماره2 به بانك ساختمان پرداخت كرده است. شركت جمعاً در 8 طرح ساختماني سرمايه گذاري نموده بود كه يكي ازآنان وام خريد ساختمان به دانشگاه گيلان به مبلغ 150 ميليون ريال به مدت پنج سال بود. بقيه طرحهاكه قرارداد آنها به صورت پيش خريد و تعهد خريد منعقد گرديد شامل الهيه كرمانشاه (حدود 400 واحد)، پود ونك شيراز (115 واحد)، كورش عجب شير (100 واحد)، ابهر (150 واحد)، بوستان تهران، رشت (512 واحد) و دانشگاهيان تهران (1350 واحد) مي باشد كه عموماً در سال 1356 منعقد گرديد. به استناد اهداف، وظايف و عملكرد شركت سرمايه گذاري ساختماني بانكهاي ايران، بايستي اين شركت را بعنوان يك مؤسسه مالي مرتبط با بخش ساختمان به  شمار آورد كه درصورت تداوم فعاليت آن نقش چندان موثري دراين بخش نمي توانست داشته باشد و لذا عمدتاً بصورت حاشيه اي فعاليت مي نمود. اما نكته مثبت و حائز اهميت آن در مرحله ادغام، دارا بودن ميزان قابل توجهي منابع مالي بلا استفاده بوده است كه درتعيين ميزان سرمايه بانك مسكن و تأمين منابع اوليه بانك مؤثر واقع گرديد.»

تبليغات