با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Maskan
به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي، بانك مسكن در سال 1358 براساس طرح ادغام بانكها (مصوب 17/3/1358شوراي انقلاب اسلامي) از ادغام بانكهاي رهني ايران، ساختمان، ‌شركت سرمايه گذاريهاي ساختماني بانكهاي ايران و 13 شركت پس انداز و وام مسكن (كوروش، ‌اكباتان، ‌پاسارگاد در تهران و ساير مراكز استانها از جمله ‌همدان، ‌كرمانشاه، ‌مازندران، گرگان، سمنان و آبادان) تشكيل گرديد كه در اين بخش به اختصار تاريخچه هركدام آورده شده است. ‌طيف غالب تركيب جديدی كه تحت عنوان  بانك مسكن  فعاليت هاي بانكي خود را در بخش ساختمان و مسكن آغاز نمود، را از هر حيث بانك رهني ايران تشكيل  مي داد.

چنانچه دو يا چند نفر به طريق هماهنگ شده اي به منظور نيل به اهداف مشترك همكاري و اشتراك مساعي داشته باشند، در اين صورت افراد مزبور يك سازمان را به شكل ساده تشكيل داده اند .
بانك مسكن نيز بطور قطع و يقين به منظور نيل به اهداف خود ، از طريق تقسيم امور و فعاليتها به تعيين ساختار سازماني مبادرت نموده است كه شامل واحدهاي صف و ستاد مي باشد كه تا بحال نيز به اين شيوه عمل نموده و ليكن تغييرات بسياري را از زمان تأسيس تا بحال تجربه كرده است.
اصولاً سازمان بانكهاي تخصصي نسبت به بانكهاي تجاري از تفاوتهايي برخوردار است. بنابراين  اجراي عمليات در اينگونه بانكها نيازمند استفاده از ابزار و روشهاي حرفه اي و تخصصي ويژه اي مي باشد و لذا سازمان بانك مسكن گرچه مشابه بانكهاي تجاري است ولي در عمل از تفاوتهايي نيز برخوردار است.
واحدهاي اجرايي ( صف ) در بانك شامل شبكه شعب در مناطق و شهرهاي مختلف مي باشد و عمليات بانكي عموماً توسط شعب انجام مي گيرد. واحدهاي ستادي شامل ادارات مركزي است كه وظيفه هدايت، تداركات، مشورت و راهنمايي واحدهاي صف را برعهده دارد. همگام با توسعه شعب در بانك و به منظور ساماندهي بيشتر امور و در راستاي سياست تفويض اختيار و عدم تمركز امور، فعاليت واحدهاي سرپرستي در مناطق مختلف بانك طي سال 1369 آغاز گرديد كه از جمله واحدهاي واسطه اي بين ستاد و صف محسوب مي گردد. شعب بانك بر مبناي محل عمليات (مناطق  جغرافيايي ) و ادارات مركزي بر مبناي وظيفه ( تخصص) شكل گرفته است.

تبليغات