با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Maskan
فصل اول – نام و موضوع بانک

ماده 1- بانک مسکن شرکتی دولتی است که براساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها ، مصوب 3/7/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران و مصوبه مورخ 25/7/1358 مجمع عمومی بانک ها ، تشکیل گردیده و به موجب مقررات مندرج در این اساسنامه اداره می شود .

ماده 2- مدت فعالیت بانک مسکن نامحدود و مرکز اصلی آن تهران است و در صورت لزوم می تواند در هر یک از نقاط کشور شعبه ، نمایندگی و باجه دائر نماید .

ماده 3 – موضوع بانک عبارت است از :

الف – پرداخت تسهیلات در برابر رهن اموال غیر منقول به منظور خرید و یا واریز بدهی ناشی از خرید واحد مسکونی ، احداث ، تکمیل و تعمیر ساختمان .

ب – افتتاح حساب جاری ، پس انداز و قبول سپرده اعم از دیداری و یا مدت دار .

ج – انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن و اوراق قرضه مسکن براساس قوانین و مقررات مربوطه

د – اعطای تسهیلات و یا اعتبار به سازندگان واحدهای مسکونی ارزان قیمت و متوسط قیمت .

ه – دریافت تسهیلات و یا اعتبار از منابع داخلی .

و – صدور ضمانت نامه های مربوط به طرح هایی که ضمانت نامه های اولیه آن را خود قبلا صادر نموده است و صدور ضمانت نامه به منظور دریافت تسهیلات و اعتبار از سایر بانک ها دربرابر رهن مازاد اموال غیر منقول سازندگان مجتمع های مسکونی.

ز – اعطای تسهیلات مسکن به سازندگان مجتمع های مسکونی دربرابر ضمانت نامه بانکی .

ح – اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی سازنده ی مصالح ساختمانی .

ط – انجام سایر عملیات بانکی که به موجب قوانین و مقررات برای بانک ها ممنوع نباشد .

فصل دوم – سرمایه

ماده 4 – سرمایه بانک مسکن 000ر000ر000ر848ر5 ریال است که از مجموع سرمایه بانک های رهنی ایران ، بانک ساختمان ، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران و شرکت های پس انداز و وام مسکن کورش بزرگ ، اکباتان ، پاسارگاد و در شهرستان ها ، شرکت های پس انداز مسکن و وام مسکن مشهد ، تبریز ، شیراز ، اصفهان ، اهواز ، گیلان ، کرمانشاه ، همدان ، مازندران ، گرگان ، رضائیه ( ارومیه ) ، سمنان ، آبادان تشکیل و به 000ر800ر584 سهم ده هزار ریالی تقسیم شده است . سرمایه مذکور تماما" متعلق به دولت و نقدا" پرداخت گردیده است .

فصل سوم – ارکان بانک

ماده 5 – بانک دارای ارکان ذیل است :

الف – مجمع عمومی بانک های مذکور در لایحه قانونی اداره امور بانک ها .

ب – شورای عالی بانک های مذکور در لایحه قانونی اداره امور بانک ها .

ج – هیأت مدیره و مدیرعامل

د – بازرسان قانونی

مجمع عمومی

ماده 6 – مجمع عمومی بانک ، متشکل از اعضای مجمع عمومی بانک ها و به قرار زیر است :

·        وزیر امور اقتصادی و دارایی .

·        وزیر صنایع و معادن .

·        وزیر بازرگانی .

·        وزیر جهاد کشاورزی .

·        وزیر مسکن و شهرسازی .

·        معاون رییس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

·        وزیر تعاون

هیأت مذکور نمایندگان سهام دولت در بانک مسکن خواهند بود .

ریاست مجمع عمومی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است .

ماده 7 – مجمع عمومی عادی بانک حداقل سالی یک بار تا پایان تیرماه برای انجام وظایف مشروحه ی ذیل تشکیل می گردد :

الف – استماع گزارش سالانه ی هر بانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و دیون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه ی آن .

ب – رسیدگی و اتخاد تصمیم درباره اندوخته هریک از بانک ها و تصویب سود ویژه .

ج – انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک ها بنا به پیشنهاد شورای عالی بانک ها .

د – انتخاب مدیران عامل بانک های تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانک های تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر مشورتی شورای عالی بانک ها .

ه – احکام مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک ها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد .

و – انتخاب بازرسان قانونی هریک از بانک ها .

ز – تصویب اساسنامه هریک از بانک ها .

ح – تصویب آیین نامه های استخدامی ، مالی ، اداری و معاملاتی .

ط – اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانکی که از طرف شورای عالی بانک ها به مجمع عمومی پیشنهاد می شود .

ماده  8 – مجمع عمومی فوق العاده دارای اختیارات ذیل است :

-        هرگونه تغییر در مواد اساسنامه .

-        کاهش و یا افزایش سرمایه .

-        انحلال و یا ادغام بانک .

ماده 9 – برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده ، حضور پنج نفر از اعضا ضروری خواهد بود و مصوبات مجمع حداقل با رأی موافق 4 نفر از اعضا معتبر می باشد .

ماده 10 – دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده به وسیله وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب وی توسط وزیر بازرگانی به عمل می آید .

شورای عالی بانک

ماده 11 – شورای عالی بانک متشکل از اعضای شورای عالی بانک ها و مرکب از 8 نفر عضو به شرح زیر است :

الف – رئیس کل بانک مرکزی ایران .

ب – مدیرکل بانک ملی ایران .

ج - نماینده ی وزارت امور اقتصادی و دارایی .

د – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

ه -  نماینده ی وزارت مسکن و شهرسازی .

و – نماینده ی وزارت جهاد کشاورزی .

ز – نماینده ی وزارت بازرگانی .

ح – نماینده ی وزارت صنایع و معادن .

ریاست شورای عالی بانک ها با رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود .

تبصره – مدت عضویت افراد مذکور در ردیف های ج الی ح دو سال می باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

ماده 12 – جلسات شورای عالی بانک ، حداقل هر هفته یک مرتبه و به دعوت رئیس شورا و یا سه نفر از اعضای شورا ، تشکیل خواهد شد .

ماده 13 – جلسات شورای عالی بانک ، وقتی رسمیت خواهد داشت که حداقل شش نفر از اعضا در جلسه حضور داشته باشند و مصوبات شورا با پنج رأی موافق ، معتبر خواهد بود .

ماده 14 – وظایف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر می باشد :

الف – پیشنهاد اعضای هیأت مدیره ی بانک ها به مجمع عمومی .

ب – اظهار نظر مشورتی درمورد انتخاب مدیران عامل بانک ها .

ج – ایجاد هماهنگی در امور بانک ها .

د – تهیه آیین نامه استخدامی و سایر آیین نامه های مالی ، اداری و معاملاتی مربوط به امور بانک ها برای تصویب مجمع عمومی .

ه – رسیدگی به بودجه هریک از بانک ها برای تصویب مجمع عمومی .

و – اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه ی هریک از بانک ها برای تقدیم به مجمع عمومی .

ز – اظهار نظر نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه هریک از بانک ها .

ح – کسب اطلاعات لازم در امور بانک ها از بانک ها و بررسی گزارش هایی که هیأت مدیره هریک از بانک ها به شورای عالی ارسال می دارد .

ط – اتخاذ سیاست آتی درمورد تأسیس و تعطیل شعبه یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور .

ی – اظهارنظر نسبت به تغییر مواد اساسنامه هریک از بانک ها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی بانک ها

ک – اتخاذ تصمیم درباره ی سیاست های کلی اقتصادی ، اعتباری و اداری بانک ها و سایر مسائل مربوط به اداره ی امور بانک ها .

ل – کوشش و ابتکار در حسن اداره و بهره ی بانک ها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد کشور و افزایش درآمدها برطبق موازین اسلامی .

هیأت مدیره

ماده 15 – هیأت مدیره بانک ها تشکیل می شود از : مدیرعامل و شش عضو - که پنج عضو هیأت مدیره به پیشنهاد نماینده ی وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید شورای عالی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می گردد و عضو دیگر هیأت مدیره به انتخاب شورای کارکنان بانک برای دو سال برگزیده می شود . مدیرعامل که عضویت هیأت مدیره و ریاست جلسات هیأت مدیره را نیز برعهده دارد به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی و با نظر مشورتی شورای عالی و تصویب مجمع عمومی بانک برای مدت دو سال انتخاب می شود . عزل یا تجدید انتخاب مدیرعامل و یا سایر اعضای هیأت مدیره به ترتیب مذکور انجام خواهد گرفت .

اعضای هیأت مدیره بانک از تاریخ اتمام دوره عضویت در هیأت مدیره تا هنگام تعیین جانشین و یا تمدید دوره عضویت کما فی السابق مسوول اداره امور بانک بوده و کلیه مصوبات هیأت مدیره قانونی و مورد تأیید مجمع عمومی می باشد .

ماده 16 – اختیارات و وظایف مدیرعامل :

مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی بانک است و اختیارات و وظایف وی به شرح زیر است :

1- نمایندگی بانک در برابر اشخاص ثالث ، ادارات و مؤسسات دولتی و مؤسسات خصوصی .

2- نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل ، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت مقررات استخدامی و اداری بانک ها و آیین نامه های مربوط .

3- افتتاح حساب جاری و سپرده و سایر حساب های مشابه نزد بانک ها و استفاده از آن به نام بانک .

4- وصول مطالبات بانک و پرداخت دیون آن .

5- قبول تعهد – ظهرنویسی – قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری .

6- انجام هر نوع معامله و انعقاد کلیه قراردادها و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله و ابطال واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط درحدود موضوع بانک .

7- اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای صدور اجرائیه و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن .

8- رهن گذاردن اموال بانک ، اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کرارا" .

9- اقامه ، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی و یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و در کلیه ی مراجع و دادگاه ها و در کلیه ی مراحل اعم از مراحل بدوی – پژوهشی – فرجامی با حق مصالحه و سازش ، تعیین وکیل با حق توکیل غیر - ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل - ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با، یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه ی حقوق و اجرای کلیه ی تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با، یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا" - تعیین میزان حق الوکاله وکیل - تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع باشد - دعوی خسارت استرداد دعوی - جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث - اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن - تأمین مدعی به - تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها - اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک - درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به ، چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و املاک .

10 – اجرای کلیه ی تصمیمات شورای عالی بانک ها و مجمع عمومی بانک ها .

11- صدور دستور اجرای کلیه ی تصمیمات هیأت مدیره .

12- مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره و یا سایر کارمندان بانک واگذار نماید .

ماده 17 – وظایف و اختیارات هیأت مدیره : اعضای هیأت مدیره دارای وظایف و اختیارات زیر خواهند بود :

1- تهیه آیین نامه ها و پیشنهادهایی که به تصویب شورای عالی بانک ها و مجمع عمومی بانک ها خواهد رسید .

2- تصویب آیین نامه های داخلی بانک .

3- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه ی بانک .

4- تهیه و تنظیم بودجه ی بانک .

5- بررسی و تصویب برنامه های استخدامی و آموزشی بانک .

6- تنظیم خلاصه ی صورت دارایی ها و بدهی های بانک هر شش ماه یک بار و تسلیم آن به بازرسان قانونی .

7- بررسی طرح سازمانی بانک و تصویب آن .

8- پیشنهاد تأسیس یا تعطیل شعب و نمایندگی ها در نقاط مختلف کشور طبق قوانین و مقررات مربوط .

9- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که لازم باشد به شورای عالی بانک ها .

10 – تعیین سیاست اعتباری بانک .

11 – اتخاذ تصمیم درمورد خرید و فروش سهام و اوراق قرضه.

12 – صدور اجازه ی خرید و احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد .

ماده 18 – مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره به طور موظف و تمام وقت در بانک انجام وظیفه می نمایند .

ماده 19 – هریک از اعضای هیأت مدیره بنا به تشخیص مدیرعامل ، مسوولیت اداره ی قسمتی از امور بانک را برعهده خواهند گرفت .

ماده 20 - مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره در مدت تصدی خود نمی توانند هیچگونه فعالیت بازرگانی یا شغل دولتی دیگری داشته باشند .

ماده 21 – جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل پنج نفر رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود .

ماده 22 – مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره نمی توانند در زمان تصدی خود هیچگونه خرید و فروش با بانک انجام دهند و همچنین نمی توانند ، جز تسهیلات کارمندی از بانک تسهیلات و یا اعتبار دریافت دارند .

بازرسان قانونی

ماده 23 – مجمع عمومی بانک در هر سال دو نفر را برای مدت یک سال به سمت بازرس قانونی انتخاب می نماید . عزل یا تجدید انتخاب بازرسان قانونی با مجمع عمومی است . وظایف بازرسان قانونی به قرار زیر است :

الف – نظارت در اجرای مقررات اساسنامه و آیین نامه های بانک .

ب – رسیدگی به حساب ها و ترازنامه ی سالانه بانک و حساب سود و زیان و تهیه ی  گزارش های لازم جهت تقدیم به مجمع عمومی .

پ – رسیدگی به دفاتر و حساب های بانک و گواهی خلاصه ی حساب هایی که بانک هر ماه باید به بانک مرکزی ایران بفرستد .

ماده 24 – بازرسان قانونی حق مداخله ی مستقیم در امور اداری و معاملات بانک را ندارند ؛ ولی می توانند نظریات خود را کتبا" به مدیرعامل یا هیأت مدیره اطلاع دهند .

ماده 25 – بازرسان قانونی می توانند برای انجام وظایف خود در هر موقع به کلیه ی دفاتر و اسناد و دارایی بانک رسیدگی نموده و در این مورد اطلاعات ومدارک لازم را از هیأت مدیره بخواهند و هیأت مدیره تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم خواهد نمود .

ماده 26 – بازرسان قانونی می توانند در جلسات مجامع عمومی بدون حق رأی شرکت نمایند .

ماده 27 – در مواردی که بازرسان قانونی برای انجام وظایف خود مراجعه به متخصص و کارشناس را لازم بدانند ، می توانند پس از جلب موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به هزینه ی بانک ، یک یا چند نفر را موقتا" دعوت نمایند .

ماده 28 – تصمیمات و اقدامات بازرسان قانونی بایستی در دفتر مخصوصی با قید تاریخ ثبت وامضا شود . هیأت مدیره در مواقع لزوم می تواند بازرسان قانونی را دعوت نمایند تا برای بررسی مسائلی ، تشکیل جلسه دهند .

ماده 29 – هرگونه ایرادی که بازرسان نسبت به امور مالی بانک داشته باشند کتبا" به نظر مدیرعامل و هیأت مدیره بانک خواهد رسید و هرگاه در رفع آن از طرف مدیرعامل یا هیأت مدیره اقدام لازم به عمل نیاید مراتب را در گزارش خود به عنوان شورای عالی بانک ها درج خواهند کرد .

ماده 30- حق الزحمه بازرسان قانونی از طرف مجمع عمومی تعیین می گردد .

ماده 31 – سال مالی بانک از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود .

فصل چهارم – ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده 32 – ترازنامه و حساب سود و زیان و پیوست های آن توسط هیأت مدیره لااقل روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومی عادی به شورای عالی و بازرسان قانونی تسلیم می گردد .

ماده 33 – ارزیابی ارقام دارایی بانک در ترازنامه به طریق زیر خواهد بود :

الف – سهام و اوراق بهادار به بهای خریداری یا قیمت روز ، هریک پایین تر باشد .

ب – اموال منقول و غیر منقول به بهای خرید یا بهای تمام شده ، پس از وضع هزینه استهلاک .

ج – سود سالیانه ی بانک که عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاک .

تبصره : بستانکاری های مشکوک الوصول به ارزش احتمالی روز ترازنامه محسوب می شود و بستانکاری های غیر قابل وصول نباید جزو دارایی بانک منظور گردد .

برای مطالبات مشکوک الوصول باید اندوخته ی کافی از محل سود بانک تأمین شود تا اگر مطالبات مذکور غیر قابل وصول تشخیص گردد از اندوخته ی مزبور مستهلک شود .

ماده 34 – چگونگی تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و میزان استهلاک اموال بانک و همچنین نحوه و اصول حسابداری و دفتر داری بانک مطابق قانون پولی و بانکی کشور و آیین نامه های شورای پول و اعتبار و دیگر مقررات لازم الاجرای کشور انجام خواهد گرفت .

ماده 35 – سود ویژه بانک درهر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه ی هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها .

سود ویژه بانک هر سال پس از وضع مالیات ها به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصویب مجمع عمومی به شرح زیر تقسیم می شود :

الف – حداقل پانزده درصد قبل از کسر مالیات با رعایت قانون پولی و بانکی کشور به عنوان اندوخته قانونی .

ب – قسمتی به عنوان اندوخته برای تأمین مطالبات مشکوک الوصول و سایر اندوخته ها .

ج – قسمتی برای نقل به حساب سال بعد .

د – مابقی سود ویژه به حساب سرمایه ی بانک مسکن محسوب می شود .

فصل پنجم – مقررات مختلف

ماده 36 – مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات لازم الاتباع کشور خواهد بود .

ماده 37 – هرگونه تغییر در این اساسنامه با اظهار نظر شورای عالی بانک ها و تصویب مجمع عمومی بانک ها و تصویب شورای پول و اعتبار و رعایت قوانین و مقررات جاری انجام خواهد شد .

ماده 38 – تا تصویب آیین نامه های استخدامی ، مالی و معاملاتی آیین نامه ها و مقررات فعلی بانک مجری است .

ماده 39 – این اساسنامه از تاریخ تصویب لازم الاجراست لیکن اقدامات و عملیاتی را که بانک رهنی ایران و بانک ساختمان و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران و عموم شرکت های پس انداز و وام مسکن طبق اساسنامه ی قبلی شروع نموده ، براساس همان اساسنامه به پایان خواهد رسید .

ماده (1) الحاقی – به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/6/76 ماده یک الحاقی به شرح متن زیر  به اساسنامه بانک ها افزوده شد.

مجمع عمومی می­تواند درصورت ضرورت ، اعضای هیأت مدیره را به صورت غیر موظف انتخاب نماید و مقررات مغایر مندرج در اساسنامه بانک لغو و کان لم یکن تلقی می گردد .

تبصره یک) – منظور از غیر موظف در این ماده ، عضوی است که وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی و یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود را به عهده ندارد .

تبصره دو) – مدیرعامل نمی تواند اختیارات اجرائی خود را به اعضای غیر موظف تفویض نماید .

تبليغات