با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Maskan
● مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن
● تامين نيروي انساني و خدمات پشتیبانی بانک مسکن
● صنایع آجر ماشینی فیروز آباد
● ناواکو
● صرافي پاسخگو


تبليغات