با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تلفنبانک ها

Bank Sanat o Madan
صفحه اول > معرفی تلفنبانک ها > بانک صنعت و معدن >
معرفی تلفنبانک صنعت و معدن
دارندگان حامي كارت مي توانند ضمن تماس با شماره تلفنهاي 5-22260272 ، و ثبت شماره 16 رقمي روي كارت و رمز آن ، از خدمات ذيل استفاده نمايند:
1- اطلاع از موجودي حساب متصل به كارت
2- اطلاع از سه گردش آخر حساب متصل به كارت
3- دريافت صورتحساب از طريق نمابر
4- تغيير رمز كارت
5- اعلام مفقودي كارت
6- شنيدن رمز حساب خود
تبليغات