با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تلفنبانک ها

Bank Keshavarzi
صفحه اول > معرفی تلفنبانک ها > بانک کشاورزي >
معرفی تلفنبانک کشاورزی
با استفاده از سيستم تلفنبانك مهر، مشتريان دارنده انواع كارتها و حساب متمركز مهر، مي توانند از طريق شماره تلفن 22901500 بدون محدوديت زمان و نياز به مراجعه به دستگاههاي خودپرداز بانك، از وضعيت حساب خود شامل مانده حساب، سه تراكنش آخر، حساب و وضعيت چكها مطلع شده و از طريق نمابر صورتحساب خود را دريافت نمايند. همچنين اطلاع از وضعيت كارت شامل، موجودي، سه تراكنش آخر نيز از ديگر خدمات اين سيستم بوده و از اين طريق مي توانند مفقودي كارت خود را اعلام نموده و از شماره رمز حساب خود نيز مطلع شوند.
مشتريان حسابهاي دولتي، حقوقي، مشترك و حقيقي فاقد كارت براي دريافت رمز تلفنبانك خود به شعبه‌اي كه در آن افتتاح حساب نموده اند مراجعه نمايند.

دستورالعمل مربوطه:
الف : تعريف رمز دوم كارت جهت استفاده در سيستم تلفنبانك
جهت استفاده از سيستم فوق لازم است دارندگان كارت‌هاي بانك كشاورزي پس از مراجعه به يكي از دستگاههاي خودپرداز بانك نسبت به اعلام رمز دوم كارت خود جهت استفاده در سيستم تلفنبانك به شرح زير اقدام نمايند :
1- قراردادن كارت در دستگاه خودپرداز و ورود رمز 4 رقمي توسط مشتري.
پس از وارد نمودن رمز 4 رقمي، منوي « انتخاب نوع خدمات » نمايش داده مي شود .
2- انتخاب گزينه عمليات رمز
3- انتخاب گزينه "تخصيص يا تغيير رمز دوم كارت"
4- لطفا رمز دوم جديد 4 تا 12 رقم را وارد نموده كليد ثبت را فشار دهيد. اين مرحله دو بار تكرار مي‌شود.
در پايان دستگاه رسيدي حاوي كد اعتبار سنجي به مشتري ارائه نموده كه با توجه به اهميت استفاده از كد اعتبارسنجي در تراكنش‌هاي اينترنتي مي‌بايست محرمانه نگهداري شود.
رمز اول كارت همان رمز معمول است كه جهت استفاده كارت در پايانه هاي حقيقي نظير دستگاه خودپرداز ( ATM )، پايانه شعب ( Pin Pad ) و پايانه فروش ( POS) كاربرد دارد .
رمز دوم كارت رمزي است كه جهت استفاده در تلفنبانك كاربرد دارد و مي‌بايست رمز فوق عددي شامل حداقل 5 رقم و حداكثر 12 رقم در نظر گرفته شود.

ب : استفاده از تلفنبانك مهر
پس از ثبت و معرفي رمز دوم كارت در دستگاه خودپرداز، مي توان پس از برقراري تماس با شماره تلفن 22901500 و ورود شماره كارت يا شماره حساب و استفاده از اين رمز به شرح ذيل وارد سيستم تلفنبانك شده و عمليات مورد نظر را انجام داد.
1- برقراري تماس با شماره تلفن 22901500-021


ورود به سيستم تلفنبانك عدد 1
ورود به سيستم پرداخت قبوض عدد 2 (در بخش پرداخت قبوض توضيح داده شده است)
مراحل استفاده از تلفنبانك گزينه 1
2- ورود شماره 16 رقمي كارت يا شماره حساب
3- ورود رمز دوم كارت
4- انتخاب كليد مرتبط با فعاليت ها :
كليد 1 : استعلام موجودي حساب
كليد 2 : استعلام سه گردش آخر حساب
كليد 3 : ارسال صورتحساب از طريق نمابر
كليد 5 : اعلام مفقودي كارت
كليد 6 : شنيدن رمز حساب : رمز فوق عددي 4 رقمي است كه توسط سيستم و بصورت شنيداري به مشتري اعلام مي شود . اين رمز جهت استفاده از سيستم به هنگام ورود شماره حساب مورد استفاده قرار مي‌گيرد .
كليد صفر : قطع ارتباط
جهت ورود به سيستم مي توان هم از شماره كارت با استفاده از رمز دوم و همچنين از شماره حساب با استفاده از رمز 4 رقمي سيستم استفاده كرد.
در حالت استفاده از شماره حساب جهت ورود به سيستم كليدهاي 4 و 5 داراي كاركردهاي ذيل هستند :
كليد 4 : تغيير رمز حساب
كليد 5 : شنيدن آخرين وضعيت چك مورد نظر

تبليغات