با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Tejarat
طرح حساب جاری سحر یکی از مهمترین و موثرترین برنامه های بانک در جهت ارتقاء کیفیت ، سرعت عملیات بانکی و ارائه خدمات جدید می باشد و با اجرای آن امکان انجام عملیات بانکی برای حسابهای تحت پوشش بصورت لحظه ای فراهم می گردد.
سیستم حساب جاری سحر سامانه ای است با قابلیت های پردازش لحظه ای اطلاعات که امکان دسترسی آنی شعب تحت پوشش را به حسابهای قرض الحسنه جاری سحر در سراسر کشور مهیا می سازد.
 
شرایط و ضوابط حساب جاری سحر
افتتاح حساب جاری سحر :

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که حائز شرایط افتتاح حساب قرض الحسنه جاری عادی می باشند، می توانند از طریق شعب دارای این سامانه طبق روال موجود نسبت به افتتاح حساب جاری عادی اقدام نموده و شعب می توانند براساس موارد مندرج در بند ب نسبت به تبدیل حساب مذکور به سحر اقدام نمایند.


تبدیل حساب جاری به حساب جاری سحر :
با درنظر گرفتن محدودیت های موجود در هر سیستم ، و با توجه به حساسیت سیستم های Online ، و از آنجائیکه سیستم حساب جاری سحر امکانی است که بانک برای مشتریان فعال و ارزنده خود فراهم نموده است ، شعب بانک بمنظور تبدیل حساب جاری عادی مشتری به حساب جاری سحر ، با بررسی وضعیت حساب مشتری از نظر گردش حساب ، نحوه تعامل مشتری با بانک و نیاز مشتری و ... ، از ضرورت تبدیل حساب جاری عادی مشتری به جاری سحر اطمینان حاصل و سپس نسبت به انجام آن اقدام نمایند.
توجه : با توجه به شرایط خاص برخی از حسابها از جمله حسابهای دولتی که پرداخت چکهای آنها منوط به ارائه تائیدیه از سوی سازمان ذیربط می باشد و یا حسابهای مشتریان خاص که وجوه واریزی به حساب آنها طی شرایط و فرمی خاص از مشتری دریافت می گردد. شعب به هنگام بررسی درخواست مشتریان جهت تبدیل حساب جاری عادی مشتری به حساب جاری سحر با درنظر گرفتن شرایط حساب ، از فراگیر نمودن اینگونه حسابها و همچنین حسابهایی که دارای گردشهای زیاد با ارقام پائین می باشند خودداری نماید.نحوه واریز به حساب
-        واریز وجه به حسابهای سحر در شعبی که دارای سیستم سحر است همانند روال حسابجاری عادی بوده که به محض واریز مبلغی به حسابهای سحر ، امکان برداشت آن توسط سایر شعب فراهم می باشد.
-         انجام عملیات واریز وجه به حسابهای جاری سحر در شعبی که دارای سامانه سحر نمی باشند در روز بعد بحساب مورد نظر منظور می گردد. ضمناً‌در صورت قطع ارتباط شعب سحر با مرکز ، واریز وجوه چکهای واگذار شده و اسناد واریزی مشتری با 24 ساعت تاخیر انجام می پذیرد.
توجه : از آنجائیکه در سیستم حساب جاری سحر امکان بدهکار نمودن مانده حساب وجود ندارد ، لذا شعب فاقد سیستم سحر ، مجاز به اخذ اعلام وصول برای حسابهای سحر نبوده و می باید مشتری را از این موضوع آگاه نمایند و در صورت نیاز مشتری به استفاده از مبلغ واریزی به حساب خود در همان روز واریز( اعلام وصول ) ، نامبرده را به نزدیکترین شعبه دارای سامانه سحر راهنمایی تا مبلغ واریزی خود را از طریق شبکه شعب دارای سیستم سحر واریز نمایند.نحوه برداشت از حساب
-        برداشت وجه از حسابهای جاری سحر در کلیه شعب دارای سامانه، به صورت نقدی و انتقالی امکان پذیر می باشد.
-        استفاده از چک عمومی برای حسابهای سحر تنها در شعب دارنده حساب مقدور می باشد.
-        بابت برداشت وجه از هر برگ چک ، مبلغی جهت کارمزد مطابق تعرفه سالیانه بانک از دارنده چک اخذ خواهد شد.سایر موارد
-        امکان صدور صورتحساب برای دارندگان حساب جاری سحر توسط کلیه شعب دارای سامانه سحر، ایجاد گردیده است . بدین منظور شعب براساس درخواست کتبی صاحبان حساب که حضوراً ارائه می گردد و پس از کنترل امضاء نسبت به تهیه صورتحساب اقدام می نمایند.
-         دریافت دسته چک جدید صرفاً از طریق شعبه دارنده حساب امکان پذیر می باشد.
-        صدور گواهی عدم پرداخت چک سحر به هر علت برعهده شعبه دارنده حساب بوده و در صورت تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت توسط مشتری ، شعب از طریق دورنگار و طبق روال موجود نسبت به درخواست مشتری اقدام می نمایند.
-        درصورتی که مشتری دارای حساب جاری سحر درخواست غیر فراگیر نمودن حساب جاری خود را بنماید شعب ابتدا از بازگشت چکهای صادره مشتری اطمینان کامل حاصل نموده و با جمع آوری چک های استفاده نشده مشتری نسبت به صفر نمودن مانده و بستن حساب مشتری در سیستم اقدام می نمایند و با افتتاح حساب دیگری در سیستم عادی شعبه امکان ادامه فعالیت مشتری را فراهم می کنند.تبليغات