با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Tejarat
سپرده سرمایه گذاری مدت دار به آن دسته از سپرده ها اطلاق می شود که بقصد انتفاع (سود) به بانک سپرده و بانک با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده سرمایه گذاری پس از تودیع سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی بقیه وجوه مربوطه را در عملیات مجاز بانکی بکار میگیرد . ضمنا بانک استرداد اصل سپرده سرمایه گذاری را طبق قرارداد منعقده تعهد و یا به هزینه خود بیمه می نماید.
بانک منافع حاصله را پس از وضع حق الوکاله خود در پایان هر دوره به نسبت مدت ومبلغ سپرده طبق آئین نامه ودستورالعملهای بانکی بین سپرده گذاران تقسیم می نماید.
 شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اشخاص عادی
1- متقاضی دارای اهلیت و 18 سال تمام باشد.
2- ارائه شناسنامه عکسدارو یا یکی از مدارک معتبر کارت ملی، گواهینامه رانندگی،گذرنامه و یکبرگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه (در صورت تغییرات کپی از صفحه توضیحات) .
3- تکمیل و امضاء فرم شرایط سپرده با درج کامل مشخصات شناسنامه، کدملی، آدرس کامل محل سکونت و محل کار همراه با کد پستی و شماره تلفن، شغل.
4- پرداخت حداقل مبلغ مجاز جهت افتتاح حساب.
5- پرداخت هزینه تمبر جهت الصاق برروی قرارداد طبق تعرفه سالیانه.
6- معرفی یک حساب دربانک تجارت جهت واریز سود ماهیانه.(اعم از جاری،قرض الحسنه ویا کوتاه مدت)
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای افراد صغیر
- افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار توسط پدر یا جد پدری (ولی قهری) ، وصی و یا قیم قانونی
هریک از پدر و جد پدری با ارائه شناسنامه ولی و صغیر و قیم نامه می توانند برای اولاد صغیر خود و وصی و یا قیم قانونی برای مولی علیه و اشخاصی که نسبت به آنها قیومیت دارند، حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نمایند.
تبصره: نظرباینکه هر یک از پدر و جد پدری میتوانند برای مولی علیه حساب سرمایه گذاری افتتاح نمایندو درزمان افتتاح حساب چنانچه قیدنمایند ”حق برداشت از حساب، منحصراً با خود اوست طرف دیگر حق برداشت از حساب مزبور را نخواهد داشت.درغیراینصورت باتوجه بسمت ولایت که قانون گزار برای پدروجدپدری قائل گردیده است هریک ازایشان تارسیدن صغیربه سن کبرحق برداشت ازحساب مزبورراخواهندداشت .
افتتاح حساب توسط مادران یا افراد غیر از ولی، وصی و قیم به منظور هبه نمودن به اطفال صغیر با رعایت موارد ذیل امکان پذیر میباشد:
- به بانک وکالت داده شود که پس از رسیدن طفل معرفی شده به سن 18 سال تمام و یا ارائه حکم رشد از محاکم صالحه، کلیه وجوه موجود و منافع متعلق به حساب افتتاح شده (اعم از اصل و منافع)را به وی هبه نماید.
- حق برداشت از حساب مفتوحه تا رسیدن طفل به سن 18 سال تمام، منحصراً با افتتاح کننده حساب خواهد بود.

شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای افراد بیسواد
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اشخاص بیسواد با مهر و اثرانگشت آنها امکانپذیر است مشروط بر اینکه روی فرم قرارداد عکس متقاضی الصاق گردد. درصورت مفقود شدن مهر افتتاح کننده باید فرم قرارداد جدید با نقش مهر جدید برای او تنظیم نمود.

شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای افراد سفیه یا محجور
قیم قانونی محجورین (سفها و مجانین) می توانند با ارائه قیم نامه حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای محجورین افتتاح نمایند . بدیهی است پس از رفع حجر وارائه مستندات خودشان می توانند از حساب مزبور استفاده و برداشت نمایند.

شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای افراد حقیقی خارجی
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اتباع خارجی مقیم ایران در قبال دریافت گذرنامه معتبر واحرازهویت کامل مانند سایرین و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است تا زمانیکه در ایران هستند می توانند طبق مقررات مربوطه از این حساب استفاده نمایند.
تبصره: افتتاح حساب برای رانده شدگان عراقی با کارت شناسائی سبز رنگ در شهرستان محل صدور بلامانع است.
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار مشترک :
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بصورت مشترک منع قانونی نداردو شعب بانکها می توانند با رعایت ضوابط و دستورالعملهای خاص ناظر بر امور موصوف نسبت به افتتاح اینگونه حسابها اقدام نمایند.
لازم است در موقع افتتاح حساب، متقاضیان بهٌ موارد ذیل توجه نمایند:
1- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی.
2- تکمیل و امضاء فرم قرارداد با درج کامل مشخصات شناسنامه،کدملی، آدرس کامل محل سکونت همراه با کد پستی، شماره تلفن و درج موارد ذیل :
- نحوه برداشت از حساب مشخص شود(منفرداً خواهد بود و یا متفقاً).
- نحوه ابطال حساب توسط افتتاح کنندگان.
- تعیین اینکه در صورت مسدود شدن حساب توسط مراجع قضایی، فوت و یا حجر هر یک از صاحبان حساب، موجودی به چه نسبت بین صاحبان امضاء تقسیم خواهد شد(در صورت عدم اعلام به نسبت مساوی خواهد بود).
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اشخاص حقوقی
1- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی.
2- ارائه یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه شرکت یا شرکتنامه (در مورد شرکتهای غیر سهامی) و تطبیق با اصل آن.
3- ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت ویک نسخه از آخرین تغییرات منتشرشده در روزنامه رسمی کشور که مبنی بر اطلاعات ذیل باشد:
الف) نام و نام خانوادگی و کدملی وسایرمشخصات اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و یا هیأت عامل شرکت.
ب) مشخصات دارندگان حق امضاء شرکت با تصریح به اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند و چگونه امضاء اسناد و اوراق تعهدآور را انجام می دهند.
ج) مدت و حدود اختیارات هیأت مدیره و مدیر عامل و یا هیأت عامل(مدیران اجرایی).
د) در اساسنامه حق افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای شرکت پیش بینی یا بطور کلی افتتاح حسابهای بانکی قید شده باشد.
ه) مواردی از اساسنامه شرکت که تغییر یافته است.
تبصره : مدیران و افتتاح کنندگان حساب باید کتباً تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در اختیار بانک قرار داده اند و متعهد شوند که هر نوع تغییری را که در اساسنامه و یا شرکتنامه و یا تصمیمات هیأت مدیره در رابطه با سمت ، اختیارات، مدت مأموریت مدیران و صاحبان امضاء به عمل آید بلافاصله بانک را کتباً مطلع سازند.
4- ارائه شناسنامه عکسدارو یا یکی از مدارک معتبر کارت ملی، گواهینامه رانندگی،گذرنامه مدیران شرکت و یکبرگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه آنها (طبق آخرین آگهی رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی).
5- تکمیل و امضاء فرم قرارداد شرایط سپرده، ممهور به مهر شرکت و با امضاء صاحبان امضاء مجاز (براساس مفاد آخرین روزنامه رسمی).
6- معرفی یک حساب در بانک تجارت جهت واریز سود ماهیانه. (اعم از جاری،قرض الحسنه ویا کوتاه مدت)
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار به نام اشخاص حقوقی خارجی (که در ایران به ثبت رسیده باشند) مقیم ایران با رعایت شرایط افتتاح حساب مزبور برای اشخاص حقوقی بلامانع می باشد.

مدت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
مدت سپرده سرمایه گذاری مدت دارشش ماهه، یکساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله می باشد.

تمدید سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
کلیه سپرده ها در سررسید متناوباً برای دوره های بعدی با همان مدت قبلی و مشخصات موجود، در چارچوب و ضوابط و مقررات بانک تمدید می گردد مگر آنکه سپرده گذار بصورت مکتوب دستور دیگری به بانک اعلام نموده باشد. بدیهی است از تاریخ تمدید، مشمول شرایط سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت ویژه جدید خواهد بود.
قدان برگ گواهینامه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
در صورت مفقود شدن برگ گواهینامه سپرده، صدور المثنی منوط به اخذ تعهد نامه محضری خواهد بود.
ابطال سپرده های سرمایه گذاری مدت دار:
سپرده گذار گواهینامه تودیع سپرده خود را به شعبه تحویل می دهد و کتباً تقاضای استرداد وجه سپرده و منافع متعلقه خود را می نماید.مسئول مربوطه با توجه به سررسید و اطمینان از صحت امضاء مشتری بر روی تقاضا و پس از کنترلهای لازم، منافع متعلقه از طریق سیستم و به شرح ذیل محاسبه می نماید:
1- چنانچه سپرده شش ماهه بعد از 30 روز وقبل از سررسید مسترد گردد سودی معادل نیم درصد کمتر از سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت به صورت روز شمار و به تعداد کل روزهای سپرده گذاری به وی پرداخت می گردد و چنانچه قبل از 30 روز مسترد گردد سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.
2-  در صورتی که سپرده یکساله قبل از سال اول و قبل از 6 ماه ابطال گردد سپرده کوتاه مدت تلقی شده و سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های کوتاه مدت به صورت روزشمار به سپرده گذار پرداخت خواهدشد.
3-  در صورتی که سپرده یکساله پس از گذشت 6 ماه و قبل از پایان سال اول ابطال گردد سپرده شش ماهه تلقی شده و سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های شش ماهه به صورت روزشمار به سپرده گذار پرداخت خواهدشد.
4-  در صورتی که سپرده دو ساله پس از گذشت یکسال و قبل از پایان سال دوم ابطال گردد سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های یکساله به سپرده گذار تعلق می گیرد.
5-  در صورتی که سپرده های سه ساله از سال دوم به بعد و قبل از پایان سال سوم ابطال شود سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های دو ساله به سپرده گذار تعلق خواهد گرفت.
6-  در صورتی که سپرده های چهار ساله، بعد از سال سوم ابطال گردد سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های سه ساله به سپرده گذار تعلق خواهد گرفت.
7-  در صورتی که سپرده های پنج ساله، بعد از سال چهارم ابطال گردد سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های چهارساله به سپرده گذار تعلق خواهد گرفت.
8-  در محاسبه مدت برای تعیین سود انواع سپرده ها که قبل از سررسید باطل می گردندکل تعداد روزهای سپرده گذاری منظور خواهد شد.
منافع پرداختی به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار
 - سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری اشخاص بر اساس ضوابط و مقررات شورای پول و اعتبار در هر سال بوده که بصورت روز شمار محاسبه و همه ماهه در اول ماه پرداخت می گردد.
 - سپرده گذار می تواند در صورت تغییر مکان جهت سهولت در دریافت سود ماهانه خود و عدم ابطال سپرده ، حسابی در هر یک از شعب بانک تجارت معرفی و از واریز سود به آن بدون تاخیر در واریز بهره مند گردد.
 - پرداخت سود مذکور به طور علی الحساب بوده و تسویه حساب نهایی با سپرده گذار در هنگام ابطال سپرده یا پس از سررسید به عمل خواهد آمد.
 - شعب می توانند حسب درخواست سپرده گذار, نسبت به چاپ و ارائه اعلامیه واریز سود, در محدوده تاریخی مورد نظر اقدام نمایند.

تقسیم سپرده ها به اجزاء کوچکتر
تقسیم انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به اجزاء کوچکتر، با رعایت حداقل مجاز جهت افتتاح اینگونه حسابها و با مبالغ مساوی صورت می پذیرد تا ابطال قسمتی از سپرد ه ها، موجب ابطال بقیه سپرده ها و در نتیجه برگشت سود متعلقه نشود.  

انتقال سپرده به اشخاص دیگر با حفظ شرایط سود
 سپرده گذار با استفاده از این ویژگی می تواند در صورت نیاز به وجه نقد سپرده خـود، با مراجعه به شعبه و تکمیل قسمت مربوطه(در ظهر برگ گواهی سپرده خود) آن را بدون تغییر در شرایط سود به اشخاص دیگر انتقال دهد.

فوت صاحب حساب
پس از فوت صاحب حساب، به منظور حفظ منافع مشتریان این نوع حسابها ابطال نمی شود و تا زمان تسویه امکان واریز سود بحساب معرفی شده وجود خواهد داشت.
پس از فوت مشتری، قائم مقام قانونی وی یعنی وراث، وصی یا موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده و در گواهی حصر وراثت یا دادنامه دیگری وصیتنامه مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد) پس از ارائه مدارک قانونی مربوطه می توانند نسبت به دریافت وجه سپرده سرمایه گذاری مدت دار و منافع آن، اقدام نمایند.
بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث تسلیم کنند مگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر عدم شمول مالیات یا واریز مالیات بر ارث ارائه گردد.
به موجب بخشنامه صادره از وزارت امور اقتصادی و دارائی بانکها مجازند تا مبلغ مصوب در هر سال از موجودی حساب متوفی به وراث درجه اول وی بدون ارائه دادنامه حصر وراثت جهت هزینه های دفن و مراسم سوگواری پرداخت نمایند. مشروط بر آنکه پس از پرداخت، مراتب را به اداره دارائی محل اطلاع دهند. بقیه موجودی متوفی در بانک ، در صورتی به وراث به نسبت سهم الارث ایشان پرداخت می گردد که مدارک ذیل را ارائه دهند :
-گواهی حصر وراثت
- مفاصا حساب مالیات بر ارث که موجودی حساب متوفی در آن درج شده باشد.
- ارائه شناسنامه عکس دار وراث

انجام امور بانکی توسط وکیل
 
اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند انجام کارهای بانکی خود را به وکیل محول نمایند مشروط بر اینکه:
 الف) وکالتنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و انجام کارهای بانکی در بانک تجارت یا کلیه بانکها، به طور کامل با تصریح هر یک از اقدامات و اختیارات لازم جهت افتتاح حساب، برداشت وجه، بستن حساب و امثالهم در وکالتنامه قید گردیده و نسخه ای از آنرا به بانک تسلیم و مشخصات و نمونه امضاء وکیل نیز در کارتهای نمونه امضاء درج گردد.
 ب) در مورد اشخاص حقوقی انجام کار بانکی شرکت یا اختیارات هر یک از مدیران در صورتی توسط وکیل قابل انجام است که اولاً اعطای وکالت در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد ثانیاً وکالتنامه رسمی در دفاتر رسمی ثبت و نسخه ای به بانک ارائه و طبق بند الف انجام پذیرد.تبليغات