با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Eghtesad e Novin
● آقاي سيدمحمد صدر هاشمي‌نژاد (رئيس هيات مديره)
● آقاي سيدعبدالحسين ثابت (نائب رئيس هيات مديره)
● آقاي محمدهاشم بت‌شكن (عضو هيات مديره)
● آقاي بهرام فتحعلي (عضو هيات مديره)
● آقاي علي معنوي‌راد (عضو هيات مديره)
● آقاي سيداحمد طاهري بهبهاني (مديرعامل)


تبليغات