با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Post Bank
● آقاي محمود افضلی     رئيس هيات مديره و مدير عامل
● آقاي روح‌الله خدارحمي     عضو هيات مديره
● آقاي علي نعمتي     عضو هيات مديره
● آقاي عادل قبادی زاده     عضو هيات مديره
● آقاي غلامرضا کاتب     عضو هيات مديره


صفحات مرتبط با بانک پست بانک در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاریخچه پست بانک
تبليغات