با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Parsian
سپرده هاي ارزي
  حساب قرض الحسنه پس انداز
  حساب قرض الحسنه جاري
  حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار
شرايط و مدارك لازم براي افتتاح حساب هاي ارزي
 براي افتتاح حسابهاي قرض الحسنه جاري نداشتن چك برگشتي و يا سوء پيشينه در سيستم بانكي كشور (بر اساس استعلام از بانك مركزي) الزامي است.
 حداقل مدت سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار ارزي، يک ماه و حداكثر مدت سپرده دوازده ماه مي باشد. سود سپرده هاي ارزي مدت دار با نرخ رقابتي با ساير بانک ها محاسبه و پرداخت مي گردد .
 حداقل و حداكثر مبالغ واريزي جهت افتتاح حساب به شرح ذيل مي باشد: 

حداقلنوع حساب
100دلارقرض الحسنه پس انداز
1000دلارقرض الحسنه جاري
1000دلارسرمايه گذاري مدت دار

 توجه : در صورت ارائه ارز به صورت حواله و يا وجه نقد (بيش از 5000 دلار) همراه با اظهارنامه و رعايت مقررات پيشگيري از پولشويي، محدوديت حداكثر مبلغ واريزي وجود ندارد.
تبليغات