با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Tejarat
1    مهندسین مشاور تجارت    سرمایه گذاری مستقیم
2    کارگزاری بانک تجارت    سرمایه گذاری مستقیم
3    ساختمانی تجارت    سرمایه گذاری مستقیم
4    آژانس خدمات مسافرتی و توریستی آهوان    سرمایه گذاری مستقیم
5    آرد تجارت        سرمایه گذاری مستقیم
6    زیست خاور    سرمایه گذاری مستقیم
7    آزاد راه تهران-ساوه        سرمایه گذاری مستقیم
8    بیمارستانی بانکهای کشور    سرمایه گذاری مستقیم
9    خدمات تجارت    مشارکت حقوقی
10    لیزینگ ایران    مشارکت حقوقی
11    ایران پوپلین    مشارکت حقوقی
12    سیمرغ    مشارکت حقوقی
13    شهر صنعتی البرز    مشارکت حقوقی
14    صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران    مشارکت حقوقی
15    بیمه صادرات و سرمایه گذاری     مشارکت حقوقی
16    فروشگاه زنجیره ای رفاه    مشارکت حقوقی
17    گروه صنایع کاغذ سازی پارس    مشارکت حقوقی
18    آزاد راه قزوین- رشت    مشارکت حقوقی
19    کشتیرانی جمهوری اسلامی    مشارکت حقوقی

صفحات مرتبط با بانک تجارت در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاریخچه
● مديرعامل و هيات مديره
● چارت سازمانی بانکی
● اساسنامه
تبليغات