با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Pasargad
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک پاسارگاد >
نحوه استفاده از حسابهای ارزی
    * نقل و انتقال از محل حسابهای ارزی و نیز صدور حواله های ارزی از محل این حسابها به خارج از کشورمانعی ندارد .
    * واریز وجه حواله های ارزی وارده به حسابهای ارزی بلامانع است.
    * صدور حواله های ارزی به خاج از کشور از محل حواله های ارزی وارده در وجه ذینفع یا غیر آن مانعی ندارد.
    * پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده به ذینفع یا غیر آن بمیزان مبلغ حواله وارده و حداکثر تا مبلغ ۲۰.۰۰۰ دلار و یا معادل آن به سایر ارزهای معتبردرحد موجودی ارزی شعبه مجاز بوده و پرداخت بیش از آن با تأیید کتبی این مدیریت عملیات ارزی امکانپذیر است .
    * پرداخت نقدی از محل حسابهای ارزی و حواله های وارده به اشخاص ثالث با درج مراتب در گذر نامه بمنظور خروج از کشور یا انتقال آن بلامانع می باشد .
    * در صورت درخواست متقاضی وجه حسابهای ارزی و حواله های ارزی وارده قابل تبدیل به ریال و همچنین سایر ارزها با احتساب نرخ روز خواهد بود. ( برای خرید به نرخ خرید ارزمبدأ و فروش به نرخ فروش ارز مورد تقاضا مطرح شده)
    * حواله های ارزی وارده در صورت درخواست دارنده حواله مبنی بر تبدیل به ارز دیگری با در نظر گرفتن نرخ خرید ارز موضوع حواله در روز مراجعه ذینفع حواله به ریال تبدیل و چنانچه ذینفع حواله درخواست استفاده از وجه حواله بصورت ارز از قبیل واریز بحساب ارزی ، صدور حواله و یا دریافت ارز بصورت اسکناس را داشته باشد معادل ریالی حاصل رابه نرخ فروش ارز روز مراجعه مجدداً به ارز مورد درخواست تبدیل و در اختیار ذینفع قرار گیرد.
    * ورود و خروج ارزهای مجاز اشخاص از طریق سیستم بانکی به هر میزان مجاز می باشد.
    * ورود و خروج ارز توسط هر مسافر به کشور به صورت اسکناس تا سقف ۵.۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها مجاز می باشد. ورود اسکناس بیش از ۵.۰۰۰ دلار بایددر مبادی ورودی اظهار و اظهار نامه ارزی تکمیل گردد.
    * واریز نقدی به حساب ارزی و یا حواله آن حد اکثر تا سقف پنج هزار دلار بلا مانع است . همچنین واریز نقدی به حساب ارزی یا حواله آن بیش از سقف پنج هزار دلار با هماهنگی اداره عملیات ارزی مجاز می باشد.

صفحات مرتبط با بانک پاسارگاد در قسمت معرفي حسابها و خدمات ارزي
● افتتاح انواع حسابهاي ارزي و سپرده هاي مدت دار ارزي
● معرفی خدمات ارزی
تبليغات