با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Tejarat
شرایط و موازین عمومی :

گشایش سپرده های ارزی مدتدار جهت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با رعایت شرایط زیر امکانپذیرمی باشد :

1- حداقل مبلغ برای افتتاح اینگونه حسابها ( فعلاً 1.000 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای قابل قبول ) می باشد .

2- افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدتدار به ارزهای دلار آمریکا ، یورو ، پوند انگلیس و فرانک سوئیس                         مجاز می باشد .

3- در صورت تقاضای مشتریان جهت افتتاح سپرده مدتدار ارزی به ارزهای دیگر لازم است هماهنگی لازم با اداره خزانه داری و روابط با کارگزاران به عمل آمده و تأییدیه اداره مذکور اخذ گردد .

4- به سپرده های مدتدار ارزی سود ارزی تعلق گرفته و پرداخت خواهد شد .

5- مدت قبول سپرده مدتدار ارزی با توجه به مبلغ آن و توافق بین بانک و مشتری به قرار زیر خواهد بود :

 1-5- از 1000 دلار تا 250.000 دلار به سررسید حداقل یک ماه یا حداقل سه ماه به درخواست مشتری

2-5- از 250.001 دلار به بالا با صلاحدید اداره خزانه داری و روابط با کارگزاران

7- در صورت تمایل و ارائه درخواست کتبی مشتری ، تمدید سپرده های مدتدار ارزی به دفعات امکانپذیر است ، ( تا زمانی که دستور کتبی مشتری دال بر ابطال سپرده به بانک تسلیم شود. )

8- افتتاح سپرده مدتدار ارزی برای اطفال صغیر به شرط داشتن حق برداشت انحصاری برای پدر ، مادر و جد پدری مجاز می باشد .
 
سود پرداختی به سپرده های مدتدار ارزی

 سپرده هایی که  دوره کامل آنها یک ماهه است در صورت برداشت از حساب و ابطال سپرده در اولین دوره سپرده گذاری به شرطی مشمول در یافت سودبه نرخ تبدیل شده  خواهند شد که وجه مشتری , حداقل به مدت ده روز در حساب سپرده توقف داشته باشد.

در مورد سپرده های با دوره کامل سه ماهه این حداقل مدت ، یکماه خواهد بود . بدیهی است در دوره های بعدی یا هر تعداد روز توقف ، مشمول دریافت سود خواهند بود. اما تبدیل نرخ سود در هر دو حالت الزامی است.


تبليغات