با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Tejarat
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک تجارت >
نکات کلی و نحوه استفاده از حسابهای ارزی
نحوه تبدیل ارز

دارندگان حسابهای ارزی می توانند موجودی حسابهای ارزی خود را به سایر ارزهای مجاز در چارچوب مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل نمایند .

واریز وجوه حواله های ارزی به ارز غیر متجانس با حساب ارزی اشخاص میسر می باشد و مبلغ حواله پس از تبدیل به ارز حساب ارزی ،به حساب منظور خواهد گردید
 
نحوه استفاده از حسابهای ارزی

1- نقل و انتقال از محل حسابهای ارزی و نیز صدور حواله از محل این حسابها به خارج از کشور منعی ندارد .

2- واریز وجه حواله های ارزی وارده به حسابهای ارزی بلامانع است .

3- با درخواست دارنده حساب / ذینفع حواله پرداخت نقدی از محل حسابهای ارزی و حواله های وارده به نفع اشخاص ثالث با درج مراتب در گذرنامه به منظور خروج از کشور یا انتقال آن بلا مانع می باشد .

4- در صورت درخواست متقاضی ، وجوه حسابهای ارزی و حواله های ارزی وارده قابل تسعیر به ریال خواهد بود .

5-  واریز نقدی به حساب ارزی و یا صدور حواله از محل دریافتی نقدی حداکثر تا سقف 5000 دلار بلامانع است. واریز نقدی یا حواله آن تا 5000 دلار دیگر پس از هر بار مسافرت به خارج از کشور و یا درصورت ارائه اظهار نامه تا سقف مبلغ مندرج در اظهارنامه بلامانع خواهد بود.

1-5:  تقاضای  سفارتخانه ها و نمایندگی های سازمانهای بین المللی از شمول بند فوق مستثنی می باشند .

1-5 : واریز نقدی توسط صرافی های مجاز به حساب ( های ) خود مشروط بر آن که کتباً تأیید نمایند که ضوابط خرید ارز به صورت نقدی از مشتریان را رعایت نموده اند ، بدون محدودیت سقف فوق نیز بلا مانع است .

6- انتقالات از محل حسابهای ارزی مفتوحه جهت شرکتهای کشتیرانی ، هواپیمایی و سایر موسسات حمل و نقل  بین المللی زمینی که تأمین موجودی آنها از محل قراردادهای خدمات حمل کالا و سایر خدمات مربوطه می باشد بلا مانع تلقی می گردد .
 
گشایش حساب ارزی برای وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، نهادهای انقلابی و شرکتهای ملی شده تحت پوشش  

افتتاح حسابهای ارزی به نام سازمانهای اشاره شده در فوق با رعایت ضوابط مندرج در قسمت تعاریف و نکات ذیل بلا مانع می باشد :

1- ارائه درخواست بالاترین مقام اجرایی سازمان به همراه فرم تکمیل شده مربوطه حداقل با معرفی دو امضاء مجاز جهت استفاده از حساب .

تبصره : سازمانهای مورد بحث ، مجاز به واریز و استفاده از ارزهایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از محل سهمیه ارزی که سالهای قبل به آنها تخصیص داده شده نمی باشند .

ارزهای مذکور بایستی با نرخ تخصیصی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فروخته شوند . به عنوان مثال چنانچه در بند مربوط به «شرح وجوهی که از حساب برداشت می شود» واردات کالا مجاز شده باشد ، انجام این امر منوط به طی مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و گشایش اعتبار اسنادی از محل حساب با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه می باشد .

2- اخذ مجوز خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و شرکتهایی که بیش از 51% سهام آنها متعلق به دولت باشد .

3- استفاده از موجودی حساب ارزی فوق همانند سایر حسابهای ارزی اشخاص حقوقی بوده و مسئولیت نهایی آن با بالاترین مقام سازمان صاحبان امضاء حساب می باشد .

4- رعایت مفاد بخشنامه شماره نب/1240 مورخ 3/4/66 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نگهداری حسابها و انجام عملیات بانکی وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شرکتها و موسسات وابسته به آنها نزد بانکی که بانک مزبور تعیین نموده الزامی بوده و در صورتی که بانک تعیین شده در محل مورد نظر فاقد شعبه باشد لازم است افتتاح حساب با هماهنگی اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و خزانه داری کل در بانک دیگری صورت گیرد .
 

افتتاح حساب مشترک – قرض الحسنه پس انداز / جاری و سپرده مدتدار  ارزی

 گشایش حسابهای مشترک برای کلیه افراد حقیقی منع قانونی نداشته ، لیکن هنگام افتتاح حساب علاوه بر رعایت سایر شرایط ، میزان سهم الشرکه طرفین , درصد مشارکت طرفین , چگونگی استفاده از حساب ( منفردا یا متفقا ) و حق برداشت هریک از طرفین ، باید مشخص باشد. همچنین هریک از طرفین جهت حق برداشت از سهم خود می توانند به شخص ثالثی وکالت رسمی دهند.

توضیح : شرایط فوق الذکر جزء در مواردی که میزان سهم الشرکه  هر یک از شرکا تعیین گردیده ، صرفا در زمان حیات هریک از طرفین قابل اجرا است.


صفحات مرتبط با بانک تجارت در قسمت معرفي حسابها و خدمات ارزي
● سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی
● قرض الحسنه پس انداز ارزی
● سپرده های ارزی مدت دار
تبليغات