با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Refah
حسابهای ارزی:
بانک رفاه در زمینه افتتاح کلیه حسابهای قرض‌الحسنه جاری، پس انداز و سرمایه گذاری مدت‌دار ارزی فعال بوده و مشتریان می‌توانند وجوه خود را نزد این بانک سپرده گذاری نمایند.

1- حساب قرض‌الحسنه جاری
-افتتاح حسابهای قرض‌الحسنه جاری ارزی بنام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی واجد شرایط بطور انفرادی یا مشترک و با معرفی یکنفر بعنوان معرف امکانپذیر است.
-افتتاح این حساب جهت مشتریانی صورت می پذیرد که دارای حساب جاری ریالی باشند. 
- ضوابط و مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری ارزی همانند شرایط عمومی و اختصاصی افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری ریالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.
-به وجوه موجود در حساب قرض‌الحسنه جاری ارزی سودی تعلق نخواهد گرفت.
 
شرایط لازم برای افتتاح حساب:
 
اشخاص حقیقی:
- داشتن حداقل 18 سال تمام
- نداشتن چک برگشتی طبق استعلام از بانک مرکزی ج .ا.ا
- اخذ اطلاعات از محل کسب متقاضی و سکونت وی

اشخاص حقوقی:
 - اخذ اطلاعات از محل و وضعیت مالی شرکت و مدیران
- نداشتن چک برگشتی طبق استعلام از بانک مرکزی ج .ا.ا
- اصل و تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه محل شرکت
- دارا بودن اقامتگاه (اقامتگاه شخص حقوقی همان محلی خواهد بود که در اساسنامه معین گردیده است)
- داشتن یک نفر معرف مورد اعتماد بانک
-کارت بازرگانی

2- حساب قرض‌الحسنه پس انداز:
-افتتاح حسابهای قرض‌الحسنه پس انداز ارزی بنام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی واجد شرایط بطور انفرادی یا مشترک امکانپذیر است.
-اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی متقاضی حسابهای قرض‌الحسنه پس انداز ارزی بایستی واجد شرایط عمومی مقررات مربوط به افتتاح حسابهای پس انداز ریالی باشند.
-افتتاح حسابهای قرض‌الحسنه پس انداز ارزی به هر ارز مورد قبول بانک امکانپذیر است.
-به وجوه موجود در حساب قرض‌الحسنه پس انداز ارزی سودی تعلق نخواهد گرفت.
-حداقل وجه مورد نیاز جهت افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس انداز ارزی 100دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر می‌باشد.
 
مدارک و شرایط لازم برای افتتاح حساب:
- داشتن حداقل 12 سال تمام
-ارائه اصل و تصویر شناسنامه عکس دار و کارت ملی
-تکمیل کارت حساب پس انداز شعبه
-دو قطعه عکس(برای افراد بی‌سواد)

3- حساب سرمایه گذاری مدت‌دار
-افتتاح سرمایه گذاری مدت‌دار بنام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی واجد شرایط، بطور انفرادی یا مشترک امکان پذیر است.
-اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی متقاضی حسابهای ارزی بایستی واجد شرایط عمومی مقررات مربوط به افتتاح حسابهای ریالی باشند.
-افتتاح حساب ارزی سرمایه گذاری مدت‌دار به هر ارز مورد قبول بانک امکانپذیر است.
-طول مدت سپرده سرمایه گذاری مدت دار، حداقل یک ماه و حداکثر یک‌سال می‌‌باشد.
به این سپرده‌ها بر اساس نرخ های بین‌المللی سود تعلق خواهد گرفت.

تبليغات