با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Refah
بروات اسنادی(کاربرد آنها در واردات کالا):
یکی دیگر از روش‌های واردات کالا ثبت سفارش برات می باشد، در این حالت خریدار پس از مراجعه و پذیرش توسط بانک اقدام به ثبت سفارش کالا نزد وزارت بازرگانی نموده و سپس شماره برات و نام بانک خود را به فروشنده اعلام می‌نماید، فروشنده نیز اقدام به ارسال کالا به مقصد کشور خریدار نموده و اسناد حمل را به بانک کارگزار خود ارائه می‌دهد، بانک کارگزار فروشنده نیز اسناد حمل را به آدرس بانک کارگزار خریدار ارسال می‌نماید، بانک کارگزار خریدار نیز حسب دستور بانک کارگزار فروشنده پس از دریافت وجه اسناد (برات دیداری) و یا اخذ تعهد از خریدار مبنی بر پرداخت وجه اسناد در آینده(برات مدتدار) اسناد حمل را به وی ارائه می نماید
 
طرفین بروات ارزی
- فروشنده( براتکش یا صادر کننده)  PRINCIPAL=DRAWER=EXPORTER=SELLER
- بانک کارگزار فروشنده:  REMITTING BANK=PRINCIPAL’S BANK              
- بانک کارگزار خریدار:  COLLECTING BANK                                                    
- خریدار ( براتگیر یا وارد کننده)  :   DRAWEE=IMPORTER=BUYER        
           
انواع بروات ارزی
بروات ارزی برحسب آنکه با اسناد بازرگانی یا بدون اسناد بازرگانی جهت وصول ارسال شوند به دو دسته زیر تقسیم می شوند
1- بروات ساده
2- بروات اسنادی یا وصولی اسنادی
بروات اسنادی از نظر سررسید پرداخت در دو گروه بروات اسنادی دیداری و بروات اسنادی مدتدار دسته بندی می شوند

تبليغات