با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Refah
گشایش اعتبارات اسنادی:
یکی از انواع روشهای پرداخت در تجارت بین الملل اعتبار اسنادی است که امروزه در جهان کاربرد فراوانی دارد. اعتبار اسنادی(LC)، تعهدی است مشروط که به موجب آن بانک گشایش کننده تعهد می کند که تحت شرایط خاصی که در اعتبار مشخص است وجهی را تا یک زمان مشخص در مقابل اسنادی که در اعتبار خواسته شده و به او ارائه می شود، پرداخت کند. نحوه گشایش سه نوع اعتبار اسنادی به شرح زیر می‌باشد:
1- اعتبار اسنادی داخلی ریالی
2- اعتبار اسنادی وارداتی
3- اعتبار اسنادی صادراتی
 
طرفین اعتبار اسنادی
1- خریدار یا متقاضی گشایش اعتبارApplicant – Buyer- Orderer- Importer          
2-فروشنده یا ذینفع اعتبار Beneficiary- Seller- Exporter                                    
3-بانک گشایش کننده Openinig Bank- Issuing Bank                                         
4-بانک ابلاغ کننده Advising Bank                                                                     
5-بانک پوشش دهنده Reimbursing Bank                                                          
6-بانک معامله کننده   Negotiating Bank
 
اعتبار اسنادی نقد یا نسیه (دیداری یا یوزانس)
اعتبارات اسنادی را از لحاظ زمان پرداخت ارز به دو دسته زیر می‌توان تقسیم کرد:
- اعتبارت اسنادی نقدی (دیداری) Sight LC
- اعتبارت اسنادی نسیه (یوزانس) Usance LC
در اعتبار اسنادی گشایش شده به صورت دیداری (نقدی) هنگامی که ذینفع اعتبار اسنادی نسبت به حمل کالا اقدام و سپس اسناد حمل بدون مغایرت مطابق با شرایط در متن اعتبار اسنادی را به بانک ذیربط (بانک گشاینده اعتبار) ارائه می دهد بانک مزبور موظف است پس از رسیدگی اسناد نسبت به پرداخت اعتبار اسنادی مطابق آنچه در متن اعتبار اسنادی قید شده عمل نماید. در اعتبارات اسنادی گشایش شده به صورت یوزانس، هنگامی که ذینفع اعتبار اسنادی نسبت به حمل کالا اقدام و اسناد بدون مغایرت را به بانک ذیربط ارائه می دهد، از تاریخ ارائه اسناد و پس از خاتمه دورة یوزانس مبلغ اعتبار را از بانک مربوطه اخذ خواهد نمود.
 
خلاصه روش اجرائی گشایش اعتبارات اسنادی
-ارائه اصل پروفرما
-انجام ثبت سفارش نزد وزارت بازرگانی
-ارائه اصل بیمه نامه باربری حاکی از بیمه کالا نزد یکی از شرکت های بیمه داخلی و رسید پرداخت حق بیمه
-ارائه وثائق و تضمینات لازم (طبق مصوبه)
-تکمیل فرم تقاضای گشایش اعتبار اسنادی و قرارداد جعاله گشایش اعتبارات اسنادی
-امضاء تعهد نامه های مربوطه(تعهدنامه پرداخت تفاوت نرخ ارز، تعهدنامه ارائه برگ سبز گمرکی، تعهدنامه ارائه مجوزهای لازم برای ورود کالا)
-معرفی اعتبار اسنادی در سیستم
-دریافت پیش دریافت و کارمزد های متعلقه از مشتری

تبليغات