با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Refah
تسهیلات ارزی:

7-1- تسهیلات ارزی بابت واردات(کالا - خدمات)

به منظور گسترش دامنه فعالیت ارزی، کمک به توسعه اقتصادی و گسترش صادرات، تسهیلات ارزی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا در اختیار صادرکنندگان و تولید کنندگان واجد شرایط قرار می‌گیرد.
 
7-2- آئین نامه تامین مالی صادرات (کالا - خدمات)
به منظور توسعه صادرات و افزایش توان رقابت صادر کنندگان کالاها و خدمات قابل صدور ایرانی تسهیلات ارزی در چارچوب آئین نامه های صادره اعطا می‌ گردد.
 
7-3- تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی
تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی جهت واردات و صادرات( (کالا - خدمات) در بخش‌های صنعت ومعدن، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی – مهندسی و با رعایت قوانین و دستورالعمل مربوطه از طریق اعتبار اسنادی اعطا می‌گردد. بازپرداختها کلا“ ( اعم از اصل , سود, خسارت تاخیر) بصورت ارزی است.
 
7-4- تسهیلات اعتباری بین بانکی کوتاه مدت برای وارد کنندگان (ریفاینانس)
وارد کنندگان کالا و خدمت و سازمانهای وابسته به دولت ( موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی ) که به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا ذیحساب دستگاه ذیربط - صرفنظر از اینکه دارای ردیف بودجه باشند یا نباشند - چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور بطور کلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی نمایند، می‌توانند  با توجه به ضوابط، مقررات و دستورالعملها اقدام به گشایش اعتبار اسنادی و استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی حداکثر یکساله (ریفاینانس) نمایند.

تبليغات