با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Refah
ضمانتنامه‌های ارزی:
کلیه خدمات مربوط به صدور انواع ضمانتنامه‌های ارزی شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش‌پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با رعایت کلیه قوانین ارائه شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا در شعب ارزی این بانک ارائه می‌‌گردد.
ضمانتنامه، سندی است که به موجب آن بانک ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقوقی و یا حقیقی را که در رابطه با موضوع ضمانت نامه تحقق می یابد به عهده می گیرد و در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات از سوی آنان، با اعلام ذینفع به بانک، مبلغ ضمانت شده به حساب ذینفع واریز گردد.

8-1- ضمانتنامه وارداتی:
ضمانتنامه ارزی وارداتی، به نفع خریداران ایرانی و به درخواست فروشندگان خارجی در مقابل تضمین بانکهای معتبر خارجی توسط اداره امور بین‌الملل صادر و از طریق شعبه مربوطه به ذینفع ابلاغ می گردد.
متقاضی خارجی با مراجعه به بانک کارگزار خود درخواست صدور ضمانتنامه به نفع ذینفع ایرانی می‌نماید. بانک کارگزار نیز اقدام به صدور ضمانتنامه متقابل به نفع بانک رفاه نموده و طی پیام سوئیفت به بانک رفاه ارسال می‌نماید. بانک رفاه نیز پس از دریافت پیام سوئیفت و مطابقت با متون استاندارد ضمانتنامه، تصویر پیام سوئیفت دریافتی را به همراه فرمی جهت تأیید بانک کارگزار به بانک مرکزی ارسال و پس از تأیید بانک مرکزی ج.ا.ا اقدام به صدور ضمانتنامه به نفع ذینفع ایرانی نموده و آنرا به آدرس ذینفع ارسال و کارمزد صدور ضمانتنامه را از بانک کارگزار دریافت می نماید.
بانک رفاه به محض دریافت درخواست ذینفع مبنی بر ضبط مبلغ ضمانتنامه، مراتب را طی پیام سوئیفت به بانک کارگزار اعلام می‌نماید، و پس از واریز وجه ضمانتنامه توسط بانک کارگزار به حساب بانک رفاه، وجه به ذینفع انتقال داده می‌شود.

8-2- ضمانتنامه صادراتی:
متقاضی داخلی با مراجعه به بانک، درخواست صدور ضمانتنامه به نفع ذینفع را می‌نماید. بانک نیز درخواست را مورد بررسی قرار داده و آن را به انضمام مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا ارسال و پس از تأیید بانک مرکزی اقدام به صدور ضمانتنامه به نفع ذینفع نموده و به آدرس ذینفع ارسال و کارمزد صدور ضمانتنامه را دریافت می نماید. 
بانک رفاه به محض دریافت درخواست ذینفع مبنی بر ضبط مبلغ ضمانتنامه، مراتب را به متقاضی اعلام نموده، و پس از واریز وجه ضمانتنامه از سوی متقاضی و یا از محل سپرده نقدی بابت ضمانتنامه های پرداختی، مبلغ ارزی ضمانتنامه یا معادل ریالی آن‌را (حسب مورد) به حساب ذینفع انتقال می‌دهد.

تبليغات