با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Saman
انجام امور مربوط به حواله هاي ارزي وارده و صادره از طريق تمامی شعب بانک سامان امکانات و شرايط مطمئنی را براي فعاليت ها و امور تجاري شما فراهم نموده است.
بانک سامان حواله های ارزی وارده را بدون کسر هرگونه هزینه، به محض دریافت از طریق شبکه ی به هم پیوسته ی خود به حساب معرفی شده در حواله واریز می نماید.  صدورحواله های ارزی نیز پس از اخذ کارمزد صورت می پذیرد و زمان پرداخت حواله در مقصد(بطور معمول)، 2روز کاری از زمان تاریخ درخواست و در برخی مواقع حتی کمتر می باشد .
در حال حاضر متقاضیان دریافت حوالجات ارزی، می توانند حتی افتتاح حساب با مانده صفر داشته باشند.

صفحات مرتبط با بانک سامان در قسمت معرفي حسابها و خدمات ارزي
● سوئیفت در بانک سامان
● افتتاح سپرده ارزی
● ضمانت نامه ارزی
● اعتبارات ارزی
تبليغات